Cactus Classic
Tucson, AZ - Nov. 7, 1999     T   P   R   S
San Diego Street Elite

<<PREV PHOTO INDEX NEXT PHOTO>>


Half-marathoners relax before their start mid-way into the full-distance course.Copyright © 1999 - San Diego Street Elite