Cactus Classic
Tucson, AZ - Nov. 7, 1999     T   P   R   S
San Diego Street Elite

<<PREV PHOTO INDEX NEXT PHOTO>>


Bob, Sandra, and Jay Smith eagerly await the start.Copyright © 1999 - San Diego Street Elite